Trang chủ > Giới thiệu > Sứ mệnh hoạt động

Sứ mệnh hoạt động

Sứ mạng của chúng tôi là làm cho Việt Nam ngày càng tươi đẹp và khỏe mạnh hơn.

Chúng tôi cam kết về:

  • Tính bền vững
  • Lập ra tiêu chuẩn tái chế mới
  • Chu trình vật liệu khép kín
  • Kinh doanh có đạo đức
  • Nâng cao nhận thức cộng đồng về việc thu gom và tái chế đúng cách sản phẩm vào cuối vòng đời sử dụng

Chúng tôi tái chế, Chúng tôi quan tâm.

Chúng tôi tái chế,
Chúng tôi quan tâm.